Miljö

 

Miljöpolicy

Inom LeDeB ska omsorgen om miljön påverka all verksamhet och ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet. Miljöaspekter ska präglas av helhetssyn och innefatta alla led i verksamheten.

Miljöutredningar ska utgöra underlag för prioritering när det gäller förebyggande åtgärder och ständiga förbättringar.

Företagets ambitioner i fråga om miljöbelastning kan avläsas i de miljömålsättningar som uppställts.

LeDeBs miljöpolicy är:

I sträva efter att ständigt reducera och förebygga miljöpåverkan i allmänhet och de betydande miljöaspekterna effektivisera transporterna, minska kemikalieförbrukning och förbättra avfallshantering i allmänhet.

I strävan efter att ständigt förbättra medarbetares kompetens genomföra interna utbildningar inom miljö, kvalitet och städmetoder. Vår personal ska utbildas och motiveras att uppträda och agera på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt i sitt dagliga arbete.

LeDeBs verksamhet ska bedrivas inom de ramar som gällande miljölagstiftning och andra bindande krav anger. Därutöver ska miljöbelastning orsakad av verksamheten begränsas och successivt minskas.

 

Arbetsmiljöpolicy

Vår arbetsmiljöpolicy uttrycker våra grundläggande värderingar och utgör basen för vårt arbetsmiljöarbete.

Vårt mål är att bygga upp ett varaktigt affärssamarbete, grundat på kvalitet, ärlighet, ömsesidigt förtroende och bra samarbete.

Vi arbetar med ständig förbättring avseende vår arbetsplats och dess säkerhet. Det är vårt ansvar att påpeka brister och förbättringsförslag som kan öka säkerheten på arbetsplatsen.

Tillsammans ska vi på LeDeB AB:

LeDeB's arbetsmiljöpolicy är att vara frmåtgående företag/arbetsplats med möjligheter till att yttra sig och komma med de bästa förslagen för att våra medarbetare ska kunna trivas på sitt arbete. Vi strävar efter att skapa trivsel och gemenskap och att våra medarbetare kommer till sitt jobb med stolthet. Det är viktigt för LeDeB att personalen har rätt och kontinuerligt uppdaterat kompetens för att kunna möta våra kundens behov och krav, men också för personalens ergonomiskt arbetssätt, självsäkerhet och inte minst yrkesstolthet.

LeDeB's ledning jobbar kontinuerligt med systematiskt arbetsmiljöarbete.

ISO 14001:2004 certifikat

OHSAS 18001: 2007 certifikat