Städfirma LEDEB AB
HEM
LEDEB AB

Kultur och arbetsmiljö

Vårt arbete går delvis ut på att förbättra arbetsmiljön hos andra företag. Därav är det viktigt för oss att vår arbetsmiljö är ett föregående exempel.

Säkerhet, trivsel och positivt bemötande är något vi ständigt strävar efter. För att bemöta vårt mål inkluderar vi hela företaget i utvecklingsprocessen. Så som det ska vara, helt enkelt!

Våga drömma

Gemenskap

Det finns ingen som ensamt är en större del av vårt företag.
Vi strävar efter att vi alla ska trivas i varandras sällskap och utvecklar ständigt medlen för kommunikation. Vi arbetar nära varandra och ger chansen att skapa vänner för livet även utanför arbetet. Vi tror att vår gemenskap och vårt engagemang i varandra leder till kvalitet för kunden och en glädje i vår service.

Samarbete

Vår organisation drivs av samarbete på alla nivåer.
Oavsett om du är på frontlinjen, på kontoret eller hemma och funderar över morgondagen så finns medel för att kunna kommunicera med alla medarbetare. Vårt samarbete försäkrar oss om en god arbetsmiljö och en fantastisk standard i vårt arbete.

Respekt & Jämställdhet

För oss är det en självklarhet att vi behandlar alla med respekt.
Detta gäller medarbetare såväl som kunder och ska genomsyra våra liv som människor. Detta är det enda kravet vi har på våra anställda på deras tid utöver arbetstid. Att de är människor som bemöter andra människor med värde. I vår organisation så är alla lika viktiga för utvecklingen av vårt företag. Allas erfarenheter, kunskaper och åsikter tas alltid om hand om på ett handlingsorienterat sätt som ska försäkra att feedback inte blir tomma ord.

Arbetsmiljöpolicy i korta drag

För att säkerställa en trygg, säker och stimulerande arbetsplats arbetar vi i samverkan med våra arbetstagare & arbetstagarrepresentanter med att eliminera faror och minska arbetsmiljörisker;

Vi har nolltolerans mot:

 • Alkoholnyttjande och drognyttjande* under arbetstid (gäller alla icke föreskrivna medicinska narkotiska preparat)
 • Alla former av diskriminering och kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier
 • Vi uppmärksammar och åtgärdar risker i det dagliga arbetet
 • Vi har kontroll på bindande krav (arbetsmiljöregler och andra tillämpliga krav) som vi omfattas av och vi följer återkommande upp att dessa krav efterlevs
 • Vi säkerställer att arbetsmiljöarbetet utförs som beslutat genom bra rutiner och tydlighet vid fördelning av arbetsmiljöuppgifter
 • Vi följer regelbundet upp att alla har nödvändiga kunskaper, resurser och befogenheter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter
 • Alla ska ha likvärdiga möjligheter till kompetensutveckling. Det är behoven i verksamheten som avgör vem som ska få utbilda sig.
 • Vi undersöker (riskbedömer) arbetsmiljön med hjälp av checklistor i syfte att förebygga skador och ohälsa
 • Vi utreder ohälsa, olycksfall och tillbud för att undvika att orsakerna bakom dessa upprepas
 • Våra Driftchefer och Teamledare besöker regelbundet arbetsplatser där de diskuterar arbetsmiljöfrågor, tittar på ergonomi, städteknik, material mm.
 • Vi uppmuntrar alla medarbetare att vara en del i arbetsmiljöarbetet och rapportera brister i arbetsmiljön samt komma med förslag till förbättringar. Ingen ska drabbas av någon som helst form av repressalier för att man har synpunkter och/eller påpekar brister i arbetsmiljön.
 • Vi följer upp vårt arbetsmiljöarbete (ledningssystem) minst en gång per år efter en särskild dagordning