Städfirma LEDEB AB
HEM
LEDEB AB

Kvalitetssäkring och policys

Kvalitetssäkring är ständigt i våra utvecklingsplaner.

Det som utmärker vår kvalitet är definierat av industrin och vi har uppnått de mest framstående certifikaten.

Samtidigt är vi i en position som ledande i industrin där vi tar oss friheten att utforma våra egna kvalitetspolicys. Detta i mån om att uppnå transparens och trygghet. Här kan du som kund eller anställd se våra viktigaste policys och certifikat.

Kvalitetsmarkörer och policys

LEDEB AB org.nr. 556752–9812, har infört en visselblåsarrutin till följd av det EU-direktiv som regeringen har omsatt till svensk rätt genom lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Visselblåsarlagens syfte är att skydda den person som i ett arbetsrelaterat sammanhang slår larm om vissa allvarliga missförhållanden. Den rapporterande personen skyddas mot bland annat repressalier. Det kan handla om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram, och missförhållanden som strider mot olika EU-regelverk. Ett exempel är dataskyddsförordningen (GDPR). Klicka gärna in på den röda fliken för att gå vidare och läsa hela rutinen. Visselblåsarrutin

Hygien policy  DS 2451–10 är en standard som beskriver krav på städning för att förebygga infektioner som har blivit framtagen utav vetenskapliga bevis eller erfarenheter från specialister inom områdena städ och infektionsförebyggande åtgärder inom Hälso- och sjukvården. Standarden kan användas i ett antal relaterade områden exempelvis laboratorier, daghem, skolor och vårdsektorn. För att standard ska användas måste det finnas en plan som ska fast ställas enligt avtal mellan kund och LEDEB. Man måste uppfylla tre områden - Städningen måste uppfylla kraven för kvaliteten på det arbete som utförs inom ramen för INSTA 800. - Städningen måste utföras tillräckligt ofta för lokaler och inventarier ska uppfattas som rena. - Planen måste ta hänsyn till oförutsedda kontamineringar av lokaler och inventarier om det finns risk för smitt spridning av dessa föroreningar eller om de av annan anledning uppfattas som oönskade. DS INSTA 800 definierar och bedömer städ kvalitet för alla objekt som beskrivs i avtalet som är mellan LEDEB och kund. DS 2451–10 fastställer och bedömer nivån på det 10 kritiska risk punkter dvs. • belysning nära patient • patientplats • tvättställ • avskärmning • sanitär inredning • handtag/grepp • bord, stativ • tekniska installationer nära patienter och andra tekniska installationer. Ansvaret för att LEDEBs hygienpolicy är möjlig att följa vilar enligt arbetsmiljölagen arbetsledningen på alla nivåer. LEDEB förbinder sig att tillhandahålla arbets- och skyddskläder, lättillgängligt handdesinfektionsmedel för alla medarbetare, så att hygienpolicyn blir möjlig att följa. Medarbetarnas ansvar: LEDEBs personal är enligt arbetsmiljölagen skyldig att följa gällande föreskrifter samt att använda den personliga skyddsutrustning som behövs. Du som anställd kan själv bära på infektioner eller smitta som kan infektera ytor under ditt arbete eller dina arbetskamrater. Händer och underarmar ska vara fria från armbandsur, smycken, bandage, förband, stödskenor eller motsvarande. Naglarna ska vara korta och fria från nagellack och andra konstgjorda material. Långt hår och långt skägg ska vara uppsatt. Var därför alltid noga med din personliga hygien när du arbetar på LEDEB. Som medarbetare ska du känna till och följa LEDEBs hygienpolicy som omfattar basala hygienrutiner och klädpolicy. Arbetskläderna ska vara kortärmade och bytas dagligen, eller oftare vid behov. Lösärmar eller uppkavlade ärmar på rock, kofta eller jacka räknas inte som kortärmad klädsel. Det innebär att dessa plagg inte ska användas. Observera att inga långärmade undertröjor är tillåtna under arbetsdräkten. Långt hår ska vara uppsatt. Huvudduk, hårband ska tvättas dagligen. Handdesinfektion ska användas före och efter avslutad städning av en lokal. Handskar ska användas vid kontakt med kroppsvätskor eller vid smutsigt arbete. Engångs plastförkläde ska användas vid risk att komma i kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material under ett arbetsmoment. För att undvika alla former av arbetsrelaterade infektioner ska du som medarbetare kontakta din närmaste chef om du har sår på händer eller underarmarna Hygien policy  

Visste du att Norden har sina alldeles egna standarder för städkvalitet?
LEDEB är Sveriges första certifierade bolag inom Insta 800, vilket är stort i vår industri. Insta 800 används för att beskriva och i efterhand utvärdera städkvaliteten i en lokal utifrån 6 kvalitetsnivåer. Standarden finns tills för att skapa en objektiv riktlinje för städkvalitet baserad på systematiska kontroller och med vetenskapliga belägg. INSTA 800

LEDEBs verksamhet ska bedrivas enligt för vår verksamhet tillämpliga krav. Våra kunders krav och förväntningar skall tillgodoses.
Företagets ledningssystem har upprättats med syfte att stödja affärsidén och de långsiktiga strategierna. Ledningssystemet ska utgöra ett stöd för företagets personal i det dagliga arbetet och därigenom bidra till ökad effektivitet. Ett viktigt syfte med ledningssystemet är att utgöra grund för ständiga förbättringar. För att kunna påvisa sådana förbättringar har mätbara kvalitetsmål uppställts. Förmågan att motsvara kundens krav och förväntningar samt mäta kundens tillfredsställelse följs bland annat genom kundenkäter. Kvalitetspolicy

Vi strävar efter att ständigt reducera och förebygga miljöpåverkan i allmänhet och se de betydande miljöaspekterna.
Detta innebär att effektivisera transporterna, minska kemikalieförbrukning och förbättra avfallshantering i allmänhet. I strävan efter att ständigt förbättra medarbetares kompetens genomföra interna utbildningar inom miljö, kvalitet och städmetoder. Vår personal ska utbildas och motiveras att uppträda och agera på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt i sitt dagliga arbete. LEDEBs verksamhet ska bedrivas inom de ramar som gällande miljölagstiftning och andra bindande krav anger. Därutöver ska miljöbelastning orsakad av verksamheten begränsas och successivt minskas. Miljöpolicy

Vår arbetsmiljöpolicy uttrycker våra grundläggande värderingar och utgör basen för vårt arbetsmiljöarbete.
Vi arbetar med ständig förbättring avseende vår arbetsplats. Vårt mål är att vara ledande i vår industri och ser därav värdet i att dela vår ambition. Detta presenterar vi som en kvalitetssäkring eftersom det är angeläget för er som kund att få inblickar i detta. Vårt mål är att bygga upp ett varaktigt affärssamarbete, grundat på kvalitet, ärlighet, ömsesidighet och förtroende. Arbetsmiljöpolicy

Vi tar vårt ansvar i en föränderlig värld. Därför är vi transparenta med vår hantering av Corona.
Vi vill ge kunder, anställda och intressenter en inblick i hur vi hanterar coronapandemins utmaningar. Vi tar vårt ansvar och vill vara tydliga med vår policy kring hanteringen av Corona.   Policy om Coronaviruset

Behandling av personuppgifter tas på största allvar i vår verksamhet.
Därav vill vi göra det tillgängligt att ta del av information gällande hur vi behandlar personuppgifter. Detta är för kunders, anställdas och intressenters trygghet i vår hantering av känsliga uppgifter.   GDPR policy

Jäv policy finns till för att skydda anställda mot maktmissbruk.
Våra värderingar gällande beslutsfattande är vi öppna med för kunder och anställda. Därav vill vi publicera vår Jäv policy för att sprida trygghet. Beslut inom vårt företag ska underbyggas av saklighet, förtroende och transparens. Jäv policy

Almega serviceföretag auktoriserar företag som städar, putsar och utför merparten av servicetjänster.
Almega är en arbetsgivar- och branschorganisation för Sveriges städföretag och specialserviceföretag. För att höja kvaliteten och förtroende inom städbranschen kontrollerar, granskar och framför Almega seriösa städföretag. Vi vill därav skylta med vilka kriterier vi uppfyller som auktoriserad städfirma och uppmana att samarbeta med oss! Auktoriserat serviceföretag

Mer om vårt arbete

Vårt tillvägagångsätt utmärks av ledstjärnor som berör alla parter inblandade i arbetet. Kunden och medarbetaren går hand i hand i en ständig utvecklingsprocess.


Arbetsmetod

Goda relationer till våra kunder och våra medarbetare är inte bara av intresse för att bedriva värdefullt företagande. Utan det leder till arbete som utmärks av kvalitet och positivitet.

Relationer

För att säkerställa goda relationer och ett säkert affärsmannaskap erhåller vi transparens. Viktiga policys, villkor och information finns tillgängligt för alla.

Kundinformation